Producenci

Newsletter

REGULAMIN SKLEPU
 
 
1.Informacje ogólne
 
 Właścicielem sklepu internetowego magartbhp.pl  dostępnego  w domenie www.magartbhp.pl jest
      Magart Grzegorz Ślusarczyk
      ul. Kazimierza Wielkiego 193
      32-400 Myślenice
      Nip 681-133-54-99
      Regon 521024796
Wpisany do ewidencji działalności gospodarczej  przez Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice , który w dalszej części regulaminu określany jest jako Sprzedający.
 
 • Siedziba firmy Magart Grzegorz Ślusarczyk znajduje się przy ul. Kazimierza Wielkiego 193 ,  32-400 Myślenice
 • Kupujący  może kontaktować się ze Sprzedawcą, telefonicznie 530-760-609, adres e-mail: sklep@magartbhp.pl ,  listownie na adres siedziby Sprzedającego , lub osobiście w siedzibie Sprzedającego.
 • Płatności można dokonywać w następujący sposób:
  - Przelewem na konto 57 1240 5051 1111 0010 4063 5867
  - Za pobraniem ( płatne gotówką kurierowi przy dostawie)  

  - Gotówką przy odbiorze osobistym                                                                                                                                                                                                                                               

2. Oferta produktowa

 • Wszystkie produkty dostępne w magartbhp.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 • Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT.
 •  Kwota ostateczna zamówienia zawiera również koszty wysyłki.
 • Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Kupującego  zamówienie.
 • Sprzedający  zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych i wycofywania dotychczas oferowanych towarów, prowadzenia, odwoływania i modyfikowania zasad akcji promocyjnych.
 • Do każdego zamówienia Sprzedający wystawia paragon fiskalny, na życzenie Kupującego wystawiamy fakturę VAT.
 • Każdy oferowany przez Sprzedającego  produkt jest fabrycznie nowy i posiada gwarancję . Okres gwarancji zależy od producenta.
 • Reklamację Kupujący  może złożyć na podstawie rękojmi lub gwarancji
 • Sprzedający zobowiązuje się dostarczyć zamawiane towary bez wad, z wyłączeniem wad wskazanych w ofercie sprzedaży
 
 
3. Przyjmowanie i realizacja zamówień

 • Zamówienia można składać przez 24 godziny na dobę przez cały rok. Fakt złożenia przez Klienta zamówienia zostanie zasygnalizowany automatycznie przez system na adres e-mail podany przy składaniu zamówienia. Sklep zastrzega sobie prawo dodatkowego potwierdzenia zamówienia drogą telefoniczną lub mailową.
 •  Klient ma prawo zmienić lub anulować złożone zamówienie przed jego wysłaniem, kontaktując się ze sklepem w sposób telefoniczny lub e-mail.
 • O dokonaniu wysyłki Sklep zawiadamia Klienta wiadomością e-mail wysłaną na adres podany przy rejestracji lub telefonicznie.
 • Nieuzasadniona odmowa przyjęcia przesyłki traktowana jest jako naruszenie zasad niniejszego regulaminu.
 •  Zamówiony przez Kupującego  towar dostarczany jest pośrednictwem firmy kurierskiej lub poczty, możliwy jest także odbiór osobisty w magazynie sklepu po uprzednim umówieniu terminu odbioru
 • Towar wysyłany jest na adres podany przez Nabywcę podczas rejestracji w formularzu danych osobowych. 
 • Towar wysyłany i dostarczany jest tylko w dni robocze (od poniedziałku do piątku).Orientacyjny czas dostarczenia przesyłki w przypadku wysyłki pocztą (list priorytetowy) wynosi do 3dni. Czas dostawy towaru za pośrednictwem firmy kurierskiej wynosi zazwyczaj do dwóch dni od zaksięgowania wpłaty i  24 godziny od momentu nadania przesyłki. Klient będzie obciążony kosztami wysyłki w zależności od wagi paczki.
 • Koszty dostawy wynoszą
              Paczka DPD  do 30 kg – 18zł ( przedpłata)
              Paczka DPD od  30kg – 23zł ( płatne kurierowi przy dostawie)
 • W przypadku wyboru dostawy przez firmę kurierską istnieje możliwość śledzenia przesyłki po jej wysłaniu i kontrolowania procesu przebiegu na stronie internetowej firmy kurierskiej. Będzie to możliwe po wpisaniu  numeru listu przewozowego (przesyłki)na stronie firmy kurierskiej.  Numer listu przewozowego oraz informacje o wysłaniu towaru Nabywca otrzymuje w dniu wysłania towaru (dot. tylko firmy kurierskiej).
 • W razie  stwierdzenia uszkodzenia opakowania, kupujący powinien odnotować ten fakt na liście przewozowym firmy kurierskiej oraz sporządzić protokół uszkodzenia przesyłki w obecności kuriera  i niezwłocznie powiadomić o tym sprzedającego wiadomością e-mail sklep@magartbhp.pl   Podstawą dochodzenia roszczeń z tytułu uszkodzenia przesyłki w transporcie jest sporządzenie protokołu uszkodzenia przesyłki w obecności kuriera. 
 
4.Gwarancja  i Reklamacje
 
 • W chwili odbioru towaru Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia stanu przesyłki.
 • Reklamację składa się mailowo na adres e-mail: sklep@magartbhp.pl, listownie na adres pocztowy Sprzedającego lub w siedzibie Sprzedajacego.             
 • Każdy oferowany przez Sprzedającego produkt jest fabrycznie nowy i posiada gwarancję (chyba, ze zaznaczono inaczej). Okres gwarancji zależy od producenta.
 • Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ogranicza uprawnień Kupującego, jakie przysługują mu wobec Sprzedającego z tytułu rękojmi, jeżeli sprzedany towar ma wadę fizyczną lub prawną, które istniały w chwili przejścia sprzedawanego towaru  na Kupującego lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili.
 • Kupujący  w przypadku wystąpienia wady fizycznej lub prawnej produktu ma prawo żądać od Sprzedającego z tytułu rękojmi za wady rzeczy sprzedanej: obniżenia ceny towaru, a w przypadku wady istotnej - odstąpienia od umowy sprzedaży, chyba że Sprzedający  niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie.
 • Jeżeli Kupujący jest przedsiębiorcą, Sprzedający  może odmówić żądaniu wymiany                              rzeczy wadliwej na wolną od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę produktu. Kupujący, będący przedsiębiorcą, traci również roszczenie o usunięcie wady lub wymianę towaru na nowy po upływie roku od dnia przejścia wadliwego towaru na Kupującego.
 • Kupujący , będący konsumentem, zostanie poinformowany o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie do 14 dni kalendarzowych od daty zgłoszenia wystąpienia wady
 • Uprawnienia Kupującego z tytułu rękojmi za wady produktu przedawniają się w terminie dwóch lat od dnia przejścia wadliwego towaru na Kupującego.
 • Kupujący będący przedsiębiorcą traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zawiadomił niezwłocznie Sprzedającego o wystąpieniu wady w sprzedanej rzeczy.
 
 
4. Opis procedury reklamacyjnej
 
 • Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej Umowy pod adresem sklep@magartbhp.pl , lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy.
 
            Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:
 
          - imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego,
          - datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,
          - przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,
          - wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.
 
 • Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 • Reklamowany towar należy odesłać wraz z dowodem zakupu i opisem wady na adres siedziby Sprzedającego. Reklamowany towar zostanie wymieniony na pełnowartościowy, a jeśli będzie to niemożliwe (na przykład z powodu jego wyczerpania), Sprzedający  zwróci Kupującemu równowartość ceny produktu plus koszty przesyłki lub zaoferuje mu inne, dostępne w Sklepie towary do wyboru
 • Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.
 • Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.
 
5. Prawo konsumenta do odstąpienia od umowy
 
 • W ciągu 14 dni od otrzymania nabytej rzeczy lub – w przypadku usług – zawarcia umowy, Kupujący (konsument) może odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. W takim przypadku Sprzedający zwróci wszystkie otrzymane od Kupującego płatności.
 • Aby odstąpić od umowy zawartej, należy złożyć Sprzedającemu stosowne oświadczenie woli, pisząc na adres e-mail: sklep@magartbhp.pl. Kupujący może skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, podanego poniżej. Przesyłkę należy nadać na adres siedziby Sprzedającego
 • W przypadku nabycia wadliwego produktu Kupujący może domagać się od Sprzedającego obniżenia jego ceny lub odstąpienia od umowy
 • Sprzedający  potwierdzi Kupującemu fakt otrzymania takiego oświadczenia.
 • Zwrot przedmiotu przez kupującego powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od daty przesłania oświadczenia.
 • Zwrot środków przez Sprzedającego powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania oświadczenia. Sprzedający może wstrzymać się z odesłaniem środków do czasu otrzymania przedmiotu.
      Umowa jest uważana za niezawartą, a kupujący  ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem            korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 
Oświadczenie o odstąpieniu od umowy: wzór oświadczenia

(Oświadczenie to należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

[DANE SPRZEDAJĄCEGO]
…………………………….
…………………………….
…………………………….

Ja……………………………….niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy ……….………………………………………………………………………………………………………
Nr. zamówienia ………………………………………………………
Data zawarcia umowy to ………………………………………., data odbioru ……………………………………………….… .Imię i nazwisko………………………………………………………….
Adres …..…………………….……..…………………………………….
Data………………………………………………………………………….
…….……………………………………………………………………
Podpis (tylko jeżeli formularz jest wysłany w wersji papierowej)
 
6.Koszt zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy
 
 • W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedający  nie ponosi kosztu odesłania towaru
 
7. Brak odstąpienia od umowy

Prawo odstąpienia od umowy zawartej z firma Magart Grzegorz Ślusarczyk nie przysługuje Kupującemu (konsumentowi) w odniesieniu do umów:
 • o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 • zawartej w drodze aukcji publicznej;
8.Możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz dostęp do tych procedur

Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Krakowie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.